Rectificació sobre dates correctes a un correu previ