No hay traducciones disponibles.

El Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, i té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Actualment el patronat està integrat per:

  • Dr. Martí Boada i Juncà, president
  • Sr. Joan Icart i Clos, secretari
  • Sra. Susanna Martori i Rodelles, Tresorera
  • Mn. Josep Martí i Bonet
  • Sr. Josep Poch i Ruestes
  • Sr. Josep Plandiura i Vilacis

La Direcció

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació i materialitzi els acords del Patronat. Podrà també exercir totes aquelles funcions pròpies del Patronat que delegui expressament, a excepció de les facultats indelegables previstes a la llei.

Actualment ocupa el càrrec de director:

  • Dra. Mercè Jordà Olives