Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (resultats2013.pdf)resultats2013.pdf[ ]326 Kb

 

RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA  
     
Concepte 2013  
Ingressos    
Prestació de serveis 4.901,66 18,99%
Subvencions i altres ingressos 19.965,33 77,34%
Ingressos excepcionals 947,10 3,67%
Total ingressos 25.814,09 100,00%
Despeses    
Compres i altres despeses d'explotació 11.363,29 25,11%
Despeses de personal 33.011,70 72,93%
amortitzacions 566,75 1,25%
despeses financeres 320,20 0,71%
Total despeses 45.261,94 100,00%
Resultat -19.447,85 -75,34%

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2013
ACTIU   PASSIU  
A) ACTIU NO CORRENT 216.176,31 A) PATRIMONI NET 218.018,60
B) ACTIU CORRENT 4.040,47 C) PASSIU CORRENT 2.198,18
TOTAL ACTIU 220.216,78 TOTAL PASSIU

220.216,78