Attachments:
Download this file (Resultats econòmics 2014.pdf)Resultats 2014[ ]94 Kb
There are no translations available.

RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA  
     
Concepte 2014  
Ingressos 2.014 %
Prestació de serveis 2.201,34 7,67%
Vendes de mercaderies 9.802,27 34,17%
Subvencions i altres ingressos 14.258,71 49,71%
Ingressos excepcionals 2.423,43 8,45%
Total ingressos 28.685,75 100,00%
Despeses    
Compres i altres despeses d'explotació 11.845,28 62,17%
Despeses de personal 5.841,71 30,66%
amortitzacions 948,75 4,98%
despeses financeres 416,68 2,19%
Total despeses 19.052,42 100,00%
Resultat 9.633,33 33,58%

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2014
ACTIU   PASSIU  
A) ACTIU NO CORRENT 215.227,56 € A) PATRIMONI NET 227.651,93 €
B)  ACTIU CORRENT 12.650,78 € C) PASSIU CORRENT 226,41 €
TOTAL ACTIU 227.878,34 € TOTAL PASSIU 227.878,34 €