Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Resultats econòmics 2015.pdf)Resultats econòmics 2015[ ]90 Kb
RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA  
     
Concepte 2015  
Ingressos    
Prestació de serveis 4.356,86 21,43%
Subvencions i altres ingressos 15.671,97 77,09%
Ingressos excepcionals 300,83 1,48%
Total ingressos 20.329,66 100,00%
Despeses    
Compres i altres despeses d'explotació 12.583,61 72,42%
Despeses de personal 3.782,75 21,77%
amortitzacions 741,67 4,27%
despeses financeres 267,83 1,54%
Total despeses 17.375,86 100,00%
Resultat 2.953,80 14,53%

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2015
ACTIU   PASSIU  
A) ACTIU NO CORRENT 214.485,89 A) PATRIMONI NET 230.605,73
B)  ACTIU CORRENT 16.727,47 C) PASSIU CORRENT 607,63
TOTAL ACTIU 231.213,36 TOTAL PASSIU 231.213,36