Llei de transparència

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Resultats econòmics 2015.pdf)Resultats econòmics 2015[ ]90 Kb
RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA  
     
Concepte 2015  
Ingressos    
Prestació de serveis 4.356,86 21,43%
Subvencions i altres ingressos 15.671,97 77,09%
Ingressos excepcionals 300,83 1,48%
Total ingressos 20.329,66 100,00%
Despeses    
Compres i altres despeses d'explotació 12.583,61 72,42%
Despeses de personal 3.782,75 21,77%
amortitzacions 741,67 4,27%
despeses financeres 267,83 1,54%
Total despeses 17.375,86 100,00%
Resultat 2.953,80 14,53%

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2015
ACTIU   PASSIU  
A) ACTIU NO CORRENT 214.485,89 A) PATRIMONI NET 230.605,73
B)  ACTIU CORRENT 16.727,47 C) PASSIU CORRENT 607,63
TOTAL ACTIU 231.213,36 TOTAL PASSIU 231.213,36
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Resultats econòmics 2014.pdf)Resultats 2014[ ]94 Kb
RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA  
     
Concepte 2014  
Ingressos 2.014 %
Prestació de serveis 2.201,34 7,67%
Vendes de mercaderies 9.802,27 34,17%
Subvencions i altres ingressos 14.258,71 49,71%
Ingressos excepcionals 2.423,43 8,45%
Total ingressos 28.685,75 100,00%
Despeses    
Compres i altres despeses d'explotació 11.845,28 62,17%
Despeses de personal 5.841,71 30,66%
amortitzacions 948,75 4,98%
despeses financeres 416,68 2,19%
Total despeses 19.052,42 100,00%
Resultat 9.633,33 33,58%

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2014
ACTIU   PASSIU  
A) ACTIU NO CORRENT 215.227,56 € A) PATRIMONI NET 227.651,93 €
B)  ACTIU CORRENT 12.650,78 € C) PASSIU CORRENT 226,41 €
TOTAL ACTIU 227.878,34 € TOTAL PASSIU 227.878,34 €

 

 

 

 

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (resultats2013.pdf)resultats2013.pdf[ ]326 Kb

 

RENDICIÖ DE COMPTES I TRANSPARENCIA  
     
Concepte 2013  
Ingressos    
Prestació de serveis 4.901,66 18,99%
Subvencions i altres ingressos 19.965,33 77,34%
Ingressos excepcionals 947,10 3,67%
Total ingressos 25.814,09 100,00%
Despeses    
Compres i altres despeses d'explotació 11.363,29 25,11%
Despeses de personal 33.011,70 72,93%
amortitzacions 566,75 1,25%
despeses financeres 320,20 0,71%
Total despeses 45.261,94 100,00%
Resultat -19.447,85 -75,34%

 

BALANÇ DE SITUACIÓ 31/12/2013
ACTIU   PASSIU  
A) ACTIU NO CORRENT 216.176,31 A) PATRIMONI NET 218.018,60
B) ACTIU CORRENT 4.040,47 C) PASSIU CORRENT 2.198,18
TOTAL ACTIU 220.216,78 TOTAL PASSIU

220.216,78